Informacje o nadawcy/dostawy audiowizualnej usługi medialnej „na żądanie”


Informacje o nadawcy



Nadawcą programu pod nazwą „CTV ” jest RED CARPET TV Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Numer koncesji: 825/2024-T
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: biuro@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu RED CARPET TV Sp. z o.o.
1. Leszek Kułak

Udziałowcy RED CARPET TV Sp. z o.o.

Jedynym udziałowcem (100% udziałów) RED CARPET TV Sp. z o.o. posiadającym 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A.

Nadawcą programu pod nazwą „RED CARPET TV ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. ŻURAWIA 32/34 00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Numer koncesji: 626/2015-TK
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: biuro@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP S.A.:
1. Laura Nowakowska

Skład Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP S.A.:
1. LESZEK KUŁAK
2. TOMASZ SUPEŁ
3. LUDWIK SOBOLEWSKI
4. WIESŁAW KUŁAK
5. RENATA NOWICKA-KUŁAK

Akcjonariusze RED CARPET MEDIA GROUP S.A.

Akcjonariusze RED CARPET MEDIA GROUP S.A. posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu RED CARPET MEDIA GROUP S.A. Informacje w tabeli oparte są o informacje otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.



Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Liczba akcji Liczba głosów Udział w ogólnej liczbie akcji (%) Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Leszek Kułak* 304 235 304 235 63,43% 63,43%
Renata Nowicka Kułak** 23 550 23 550 5,06 % 5,06 %
Pozostali*** 137 215 137 215 29,51 % 29,51 %
Suma 465 000 465 000 100,00% 100,00%

* wraz z KLL sp. z o.o., podmiotem zależnym pod Pana Leszka Kułaka oraz Red Carpet Technologies Sp. z o.o., podmiotem pośrednio zależnym od Pana Leszka Kułaka, które posiadają łącznie 296 235 akcji Emitenta
** wraz z SMS4YOU Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Pani Renaty Nowickiej - Kułak, będącym w posiadaniu 20 323 akcji Emitenta
*** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO



1 informacje w tabeli oparte są o zawiadomienia otrzymane od akcjonariuszy zgodnie z artykułem 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Podmiotem dominującym wobec RED CARPET TECHNOLOGIES Sp. z o. o. posiadającym 100% udziałów w tej spółce jest KLL Sp. z o.o. 00-515 Warszawa ul. Żurawia 32/34

Beneficjentem rzeczywistym KLL Sp. z o.o. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest:
1. Leszek Kułak

Wpis KLL Sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Lista wszystkich dostarczanych przez RED CARPET MEDIA GROUP S.A. usług medialnych, platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub czasopism:




Nadawcą programu pod nazwą „RED TOP TV ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Numer koncesji: 801/2020-TK
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: biuro@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.




Podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną „Na Żądanie”
Wydawcą Platformy streamingowej VOD/OTT pod nazwą „REDGO.film ” jest RED CARPET MEDIA GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. ŻURAWIA 32/34
00-515 Warszawa
www.red-carpet.pl

Platforma zgłoszona do Wykazu Audiowizualnych Usług Medialnych na Żądanie w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji DMM.8049.2023 383-08 maja 2023
Dane kontaktowe:
RED CARPET MEDIA GROUP S.A.
ul. Żurawia 32/34
00-515 Warszawa
e-mail: redgo@red-carpet.pl
tel: (22) 521-06-77

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Wydawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.